VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro velkoobchodní prodej zboží
společnosti NOI concept s.r.o.
Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 25067869 / DIČ: CZ25067869
OR MS v Praze, oddíl C, vložka 46839
(dále jen „podmínky“)

Tyto podmínky platí pro všechny velkoobchodní smlouvy uzavřené mezi společností Noi concept s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím, kterým může být pouze podnikatel (dále jen „kupující“) a tvoří nedílnou součást každé objednávky, faktury a dodacího listu.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1) Velkoobchodním prodejem se rozumí všechny kupní smlouvy, ve kterých prodávající prodává zboží kupujícímu, přičemž kupující je podnikatel. Prodávající je prodejcem chovatelských potřeb a krmení zejména, nikoliv však výlučně, pro psy, kočky, koně a jiná zvířata v zájmovém chovu (dále jen „zboží“).

2) Veškerý velkoobchodní prodej zboží se bude řídit těmito podmínkami, nedohodnou-li se prodávající a kupující písemně jinak. Otázky, které nejsou těmito podmínkami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro případ, že je kupujícím podnikatel se sídlem/místem podnikání mimo území České republiky, pak se účastníci dohodli, že všechny jejich právní vztahy z kupních smluv či jejich porušení podléhají českému právnímu řádu.

3) Objednávkou zboží kupující akceptuje tyto podmínky, stejně jako potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil, tomuto obsahu rozuměl a s vědomím toho, že se těmito podmínkami budou řídit vztahy mezi ním a prodávajícím, zboží objednal.

Článek II.
Objednávky

1) Veškeré zboží lze objednat prostřednictvím písemné nebo e-mailové objednávky. Budou-li to umožňovat www stránky prodávajícího, lze zboží objednat prostřednictvím těchto internetových stránek. Telefonické objednávky zboží se neakceptují.

2) Zboží se má za objednané a kupní smlouva za uzavřenou až v okamžiku, kdy prodávající objednávku kupujícího potvrdí, a to některou z forem, která je stanovena pro vytvoření objednávky. Potvrzení objednávky kupujícího nemusí být učiněno ve stejné formě, ve které byla učiněna objednávka. Nebude-li objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím do 72 hodin od jejího doručení prodávajícímu, nepůsobí žádné právní následky a kupní smlouva se bez dalšího nepovažuje za uzavřenou.

3) Předmětem objednávky mohou být pouze ty produkty, které jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku prodávajícího, který může být zveřejněn i na www stránkách prodávajícího.

4) Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího nebo její část zrušit, a to i bez udání důvodů.

5) U zboží, u něhož je v ceníku vyznačeno objednávkové množství více kusů (např. 3 ks), platí, že uvedená cena je cenou za 1 kus, avšak toto zboží lze objednávat pouze v násobku uvedeného objednávkového množství (příklad: je-li v ceníku uvedena cena 100 u položky s objednávkovým množstvím 3, pak lze objednat 3 ks, 6 ks, 9 ks atd. v hodnotě 300,-, 600,-, 900,- atd.).

6) Každá objednávka kupujícího musí obsahovat obchodní firmu/název kupujícího, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, specifikaci objednaného zboží, množství, cenu zboží, požadované místo dodání. Kupující je povinen uvést, zda požaduje dopravu nebo zda si zboží vyzvedne osobně ve výdejním místě prodávajícího.

Článek III.
Dodací podmínky

1) Dosáhne-li hodnota objednávky kupujícího (kupní cena) částky 5.000,- Kč bez DPH, hradí dopravu zboží prodávající. Bude-li hodnota objednávky (kupní ceny) nižší než 5.000,- Kč bez DPH, jde doprava a balné k tíži kupujícího. Učiní-li kupující více objednávek, které požaduje vyřídit současně (jednou zásilkou), je povinen tento požadavek uvést do všech objednávek, jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávky kupujícího vyřídit samostatně a účtovat za každou z nich dopravu a balné.

2) V případě, že je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat kupujícímu zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít v jím uvedeném místě a čase dodání. Účinky předání zboží nastanou i v případě, že objednané zboží nebude kupujícím převzato při jeho dodání na místo a v čase uvedeném v objednávce kupujícím, a to okamžikem porušení povinnosti zboží převzít ze strany kupujícího; v takovémto případě je prodávající oprávněn na náklady kupujícího přepravit toto zboží zpět do svého skladu nebo s ním jinak vhodně naložit na náklady kupujícího.

3) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4) Nebezpečí škody na zboží a nebezpečí zkázy přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

5) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí podpisem faktury, popř. dodacího listu, přepravního listu, apod. Podpisem faktury, popř. dodacího listu, přepravního listu atd. kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky (potvrzuje množství, jakost i druh objednaného zboží) a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nemůže být brán zřetel.

6) Prodávající a kupující se dohodli, že každá osoba přebírající zboží se má za osobu k převzetí a kontrole zboží oprávněnou a kupujícím řádně pověřenou.

IV.
Platební podmínky

1) Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží se zavazuje kupující uhradit způsobem smluveným v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Není-li v objednávce kupujícího a v jejím potvrzení prodávajícím způsob platby domluven, platí, že kupující je dle výlučné volby prodávajícího povinen uhradit kupní cenu zboží předem (před předáním dopravci nebo osobním odběrem kupujícího), případně v hotovosti při převzetí zboží (platba na dobírku). Žádnému kupujícímu nemůže vzniknout právní nárok na způsob platby po dodání zboží (platba na fakturu). Platba po dodání zboží je podmíněna souhlasem prodávajícího, který je i bez udání důvodu oprávněn tento způsob platby odmítnout u kupujícího, kterému jej v minulosti schválil. V případě platby po dodání zboží (platba na fakturu) nemůže lhůta splatnosti překročit 10 kalendářních dní ode dne dodání zboží.

2) Na kupní cenu dodaného zboží bude prodávajícím vystaven daňový doklad – faktura. Fakturu předá prodávající kupujícímu bezprostředně po převzetí zboží nebo ji na svůj náklad zašle kupujícímu poštou do 5ti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, příp. prostřednictvím e-mailu.

3) Veškeré platby prodávajícímu je kupující povinen provádět v hotovosti v sídle či provozovně prodávajícího, příp. smluvnímu přepravci, nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví faktury.

4) Veškeré bezhotovostní prováděné platby se považují za uhrazené dnem jejich připsání na účet prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za prodávajícím na kupní cenu. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednali účastníci smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV.
Záruka za jakost, reklamace

1) Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude po jeho dodání způsobilé k obvyklému účelu užívání a že si zachová obvyklé vlastnosti, a to po dobu, která odpovídá záruční lhůtě, kterou poskytuje výrobce tohoto zboží, popřípadě dodavatel, který dodal zboží prodávajícímu, nejdéle však 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

2) V případě dodání neúplného nebo vadného zboží je kupující povinen tuto neúplnost nebo vadnost uplatnit u prodávajícího, a to písemným oznámením vad nebo neúplnosti dodaného zboží (dále jen „reklamace“) doručeným kupujícímu ve lhůtě 72 hodin po dodání zboží, a to písemně, e-mailem či faxem. V případě, že nebude dodání neúplného, poškozeného nebo vadného zboží kupujícím nahlášeno prodávajícímu ve stanovené lhůtě, má se za to, že zboží bylo dodáno řádně a kupujícímu nesvědčí právo na uplatnění nároků z vad zboží.

Článek V.
Řešení sporů

Případné spory, které vzniknou z jednotlivých dodávek zboží, budou řešeny v prvním stupni Obvodním soudem pro Prahu 5, a to bez ohledu na sídlo/místo podnikání kupujícího.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 20. dubna 2016.

2) Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Případné spory z kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky a její akceptace mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny podle českého práva.

4) Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5) Prodávající je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat znění těchto Podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

Kontaktní údaje prodávajícího / adresa pro doručování: Noi concept s.r.o., Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana


V Praze dne 11. dubna 2016

Václav Žák, jednatel
NOI concept s.r.o.